Raj Bhasha

 ÌWûlSÏ MüÉ qÉyiuÉ


1)ÌWûlSÏ pÉÉUiÉ Måü mÉëqÉÑZÉ UÉerÉÉåÇ qÉåÇ oÉÉåsÉÏ AÉæU xÉqÉfÉÏ eÉÉiÉÏ Wæû |

2) ÌWûlSÏ MüÉå pÉÉUiÉ Måü xÉÇÌuÉkÉÉlÉ Måü ²ÉUÉ qÉÑZrÉ pÉÉwÉÉ WûÉålÉå MüÉ aÉÉæUuÉ mÉëÉmiÉ Wæû |

3)ÌWûlSÏ pÉÉUiÉ qÉåÇ MüUÉåQûÉåÇ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå UÉåeÉaÉÉU mÉëSÉlÉ MüUiÉÏ Wæû |

4) ÌWûlSÏ pÉÉUiÉ qÉåÇ AlÉqÉÉåsÉ xÉÇmÉëMïü pÉÉwÉÉ Måü ÂmÉ qÉåÇ MüÉrÉï MüUiÉÏ  Wæû |

5)urÉÉMüUÍhÉMü S×̹ xÉå pÉÏ rÉWû LMü E³ÉiÉ pÉÉwÉÉ Wæû |

6) ÌWûlSÏ pÉÉwÉÉ MüÉ AkrÉrÉlÉ SÒÌlÉrÉÉ Måü MüD ÌuÉvuÉÌuɱÉsÉrÉÉåÇ qÉåÇ AirÉÇiÉ ÂÍcÉ Måü xÉÉjÉ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû|

7)ÌWûlSÏ MüÉ ¤Éå§É AlrÉ ÌMüxÉÏ pÉÏ pÉÉUiÉÏrÉ pÉÉwÉÉ MüÐ iÉÑsÉlÉÉ qÉåÇ AÍkÉMü urÉÉmÉMü Wæû |

8)ÌWûlSÏ pÉÉwÉÉ pÉÉUiÉÏrÉ LMüiÉÉ MüÉ mÉëiÉÏMü Wæû |

9) ÌWûlSÏ xuÉiÉǧÉiÉÉ xÉÇaÉëÉqÉ Måü SÉæUÉlÉ LMü qÉWûiuÉmÉÔhÉï WûÍjÉrÉÉU jÉÏ |

 

 

ÌWûlSÏ mÉZÉuÉÉQûÉ

14 ÍxÉiÉÇoÉU  xÉå   28 ÍxÉiÉÇoÉU iÉMü

 

 

*aÉÌiÉÌuÉÍkÉrÉÉð*
ÌSlÉÉÇMü MüÉrÉï¢üqÉ
21-9-2011
xÉÑsÉåZÉ mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉ

AkrÉÉmÉMüÉåÇ AÉæU ÌuɱÉÍjÉïrÉÉåÇ Måü ÍsÉL.
22-9-2011


iÉÉiMüÉÍsÉMü pÉÉwÉhÉ

AkrÉÉmÉMüÉåÇ Måü ÍsÉL ÌuÉwÉrÉ = eÉlÉ sÉÉåMümÉÉsÉ ÌoÉsÉ , UÉeÉpÉÉwÉÉ ÌWûlSÏ , EmÉpÉÉå£üÉ uÉÉS MüÐ xÉÇxMüØÌiÉ , SWåeÉ mÉëjÉÉ , pÉë¹ÉcÉÉU
(xÉqÉrÉ -5 ÍqÉlÉOû)

ÌuɱÉÍjÉïrÉÉåÇ Må ÍsÉL ÌuÉwÉrÉ = ÌuɱÉsÉrÉ,
AlÉÑzÉÉxÉlÉ MüÉ qÉWûiuÉ , UÉ·íÏrÉ mÉuÉï , ZÉåsÉÉåÇ MüÉ  qÉWûiuÉ, mÉrÉÉïuÉUhÉ

(xÉqÉrÉ -2 ÍqÉlÉOû)

23-9-2011
ÌlÉoÉlkÉ sÉåZÉlÉ

ÌuɱÉÍjÉïrÉÉåÇ Måü ÍsÉL ÌuÉwÉrÉ
Mü¤ÉÉ 3,4,5 = ÌmÉërÉ eÉÉlÉuÉU
Mü¤ÉÉ = 6,7 =eÉlÉxÉÇZrÉÉ uÉË×®
Mü¤ÉÉ= 8,9  = UÉeÉpÉÉwÉÉ ÌWûlSÏ
24-9-2011
MüÌuÉiÉÉ uÉÉcÉlÉ

AkrÉÉmÉMüÉåÇ AÉæU ÌuɱÉÍjÉïrÉÉåÇ Måü ÍsÉL.
(xÉqÉrÉ- 2 ÍqÉlÉOû)
26-9-2011
MüWûÉlÉÏ uÉÉcÉlÉ

ÌuɱÉÍjÉïrÉÉåÇ Måü ÍsÉL ,
(xÉqÉrÉ -5 ÍqÉlÉOû)
27-9-2011
mÉëzlÉÉåÇ  E¨ÉUÏ


ÌuÉwÉrÉ = xÉÉqÉÉlrÉ ¥ÉÉlÉ , sÉåZÉMü , MüÌuÉ, ÌaÉlÉiÉÏ ,
urÉÉMüUhÉ , ÌWûlSÏ MüÐ xÉÇuÉækÉÉÌlÉMü ÎxjÉÌiÉ
28-9-2011
xÉqÉÉmÉlÉ xÉqÉÉUÉåWû